Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
आकाशातील ढगांचा हेवा वाटून त्याच्या प्राप्तीसाठी एका चिमणीने उडाण भरले, ती वर वर जाऊ लागली. ढगाजवळ ती पोहचणार इतक्यात ढगाने आपली दिशा बदलली. चिमणी त्याच्याकडे जाऊ लागली. पुन्हा ती जवळ येताच ढग अंतर्धान पावला. त्याच्या शोधात चिमणी भटकू लागली. दूरवर तिला तो दिसला, त्याच्याजवळ ती गेली तर ढग पसरला त्याचे सुटे सुटे भाग झाले. कोणता भाग पकडवावा या विचारात ती चिमणी भटकू लागली. इतक्या वेळच्या उडण्याने तिचे शरीर थकले तरीही ती प्रयत्न सोडत नव्हती.

Tuesday, April 25, 2017 AT 11:31 AM (IST)

एका गावात एका शेतकर्‍याला  मूलबाळ काही नव्हते, म्हणून तो दु:खी जीवन जगत होता.  आपले मन प्रसन्न रहावे म्हणून त्याने अनेक पशूंना पाळले होते. शेतावर जेवढे काम करता येईल तेवढे काम करायचा. एक दिवस असाच जंगलातून इकडे तिकडे फिरताना त्याला एक माकडवाला दिसला. त्याच्या पिंजर्‍यात एक माकडाचे पिलू मरणावस्थेत दिसले. त्याने ते सोडवले. त्या पिलाला आपल्या घरी आणले. त्याची थोडी देखभाल केली. हळूहळू त्याची तब्बेत सुधारू लागली.

Monday, April 24, 2017 AT 11:48 AM (IST)

एक टोळ उंच झाडावर बसून आनंदाने किरकिर आवाज करीत बसला होता. एका कोल्ह्याने त्याला पाहिले आणि त्याला खाऊन टाकण्याकरिता त्याने एक बेत आखला. कोल्हा झाडाखाली उभा राहून म्हणाला, ‘काय सुंदर आवाज आहे रे तुझा? पण जरा खाली येतोस का? तुझा आवाज तर चांगला मोठा पल्लेदार आहे. पण तू आहेस तरी केवढा? मला मोठे कुतूहल वाटतंय. पण तो टोळ कोल्ह्याच्या युक्तीला फशी पडला नाही. त्याने झाडाचे एक पान तोडले आणि ते खाली टाकले. कोल्ह्याला वाटले, टोळच खाली पडला.

Friday, April 21, 2017 AT 11:34 AM (IST)

एका उद्योगपती माणसाने एक लहानशी बाग केली होती व तिच्याभोवती भिंत घालून आत जाण्यास फक्त एकच दार ठेवले होते. ते दार लोखंडी गजाचे असून ते वाटेल तेव्हा खाली सोडता यावे अशी व्यवस्था केली होती. बागेच्या आसपास बरेच लांडगे होते. एके दिवशी एक लांडगा बागेत शिरला असता बागेतील नोकराने त्याला खड्ड्यात पाडून युक्तीने पकडले व झाडाला बांधून ठेवले होते. इतके केल्यावर पुढे काय मजा होते ती पाहण्यासाठी तो थोडावेळ दुसर्‍या झाडाखाली जाऊन बसला.

Thursday, April 20, 2017 AT 11:29 AM (IST)

एके दिवशी बादशहा अकबर संगीतस्रˆाट तानसेनला म्हणाले, ‘आपण संगीतातले जणू शिखर आहात. आपल्याला हे संगीत शिकवलं कुणी? तुझ्या गुरूचं गाणं ऐकायचं आहे.’ तानसेन म्हणाले, ‘त्याचं गाणं ऐकायला तर बादशहा आपल्याला तिथंवर जावं लागेल.’ तानसेन व अकबर यमुनातीरावरच्या एका झोपडीपाशी रात्रीच्या अंधारात पोहोचले. पहाटे तानसेनांचे गुरू स्वामी हरिदास गाऊ लागले. त्यांचं गाणंकेवळ दिव्य होतं. दोघ नि:शब्द होऊन महालात परतले.

Tuesday, April 18, 2017 AT 11:15 AM (IST)

एका चंडोल पक्ष्याने एका भरलेल्या शेतात आपले घरटे केले. कोवळी कोवळी कणसे खायला घालून तिने आपल्या पिलांना वाढविलं. त्यांच्या डोक्यावर तुरे फुटून ती उडण्याइतकी झाली. एक दिवस शेताचा मालक पीक पाहण्याकरिता आला. पीक तयार झालेले पाहून तो म्हणाला, आता कापणीची वेळ झालेली दिसते तेव्हा आता कापणीकरिता आपल्या सर्व मित्र मंडळींना बोलविले पाहिजे. संध्याकाळी हे बोलणे चंडोल पिलाने आपल्या बापाला सांगितले आणि तो म्हणाला, बाबा, आता आपल्याला नवं घर शोधायला पाहिजे.

Saturday, April 15, 2017 AT 11:32 AM (IST)

एक कोल्हा एका खोल तलावात पडला. त्यातून त्याला बाहेर निघता येईना. इतक्यात तिकडून एक तहानलेला बोकड आला. तलावात कोल्ह्याला पाहून त्याने विचारले, ‘काय हो, आतलं पाणी चांगलं पिण्यासारखं आहे का?’ ही आयतीच संधी पाहून कोल्ह्याने त्या पाण्याची खूप स्तुती केली. तहानलेल्या बोकडाने कसलाही विचार न करता आत उडी घेतली पोटभर पाणी प्यायल्यावर मात्र मग ते दोघे बाहेर कसं पडायचं याचा विचार करू लागले. कोल्हा एकदम म्हणाला, ‘बघ एक चांगली कल्पना सुचलीय मला.

Friday, April 14, 2017 AT 11:13 AM (IST)

एका गृहस्थाच्या घरी एक दिवस एक खास मित्राला मेजवानी होती. त्याचा एक कुत्रा होता. त्यानेही आपल्या एका दोस्त कुत्र्याला त्याच दिवशी आपल्याकडे जेवणाचे आमंत्रण दिले. तो कुत्रा जेव्हा आला तेव्हा तयार होत असलेले चमचमीत जेवणाचे पदार्थ पाहतच राहिला. त्याला आनंदाच्या उकळ्या फुटू लागल्या. तो म्हणाला, काय मस्त मेजवानी मिळणार आज. अगदी पोट फुटेपर्यंत मी आज खाणार आहे. मग पुन्हा परवा सकाळपर्यंत पुन्हा खायला नको.

Thursday, April 13, 2017 AT 11:41 AM (IST)

एका शेतातील उंदराने शहरवासी मित्राला आपल्या घरी जेवायला बोलावले. शहरी मित्राने कुतूहलाने ते आमंत्रण स्वीकारले पण जेवणाचे पदार्थ म्हणजे नुसती धान्येच होती. ते पाहून शहरी उंदीर म्हणाला, ‘मित्रा, तू अगदी साध्या किड्यामुंगीसारखा जगतोस असं दिसतं. तू आता माझ्याबरोबर शहराकडे चल. तिथं सगळे चांगले पदार्थ आहेत. आपण दोघं मिळून ते खात जाऊ.’ त्याप्रमाणे ताबडतोब ते दोघे शहरात गेले.

Wednesday, April 12, 2017 AT 11:24 AM (IST)

अब्राहम लिंकन यांच्या जीवनातील कथा. एकदा ते सिनेटच्या बैठकीला निघाले होते. वाटेत त्यांनी पाहिले की, रस्त्याकडेच्या एका खड्ड्यातील चिखलात एक डुक्कर अडकले होते. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी ते केविलवाणी धडपड करत होते. पण होत होते मात्र उलटेच. अखेर लिंकन तेथे गेले. त्यांनी त्या डुकराला चिखलातून बाहेर काढले. या प्रयत्नात त्यांच्या कपड्यांना खूपच चिखल लागला पण ते बदलण्यास वेळ लाग़ेल म्हणून अखेर ते तसेच बैठकीला गेले.

Monday, April 10, 2017 AT 11:48 AM (IST)

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: